ID | RBRU PUBLIC RELATIONS - Official Site

HOME > CONTENT > ลดค่าเทอม ลดภาระ เพื่อเอาชนะโควิด-19

ลดค่าเทอม ลดภาระ เพื่อเอาชนะโควิด-19
อนุพงษ์ กุลนรา

2021/09/01 13:45 น.  🔎 122 Views

ลดค่าเทอม ลดภาระ เพื่อเอาชนะโควิด-19

COVID-19 : ความปวดร้าวของประชาชน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่กำลังทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งประเทศ ประชาชนหลายคนต่างได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากในแทบทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเศรษฐกิจ ซึ่งหยุดชะงักอย่างไม่มีวี่แววว่าจะฟื้นตัวได้เมื่อไหร่ การส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศมีอัตราที่ลดลง ประชาชนบางกลุ่มต้องถูกเลิกจ้าง ไม่มีอาชีพ สินค้าอุปโภคบริโภคบางรายการมีการปรับราคาขึ้นสูง สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อรายได้และการใช้ชีวิตของประชาชนแทบทั้งสิ้น โดยเฉพาะด้านการศึกษา ซึ่งถือว่าได้รับผลพวงมาจากปัญหาด้านเศรษฐกิจด้วยเช่นเดียวกัน ผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาหลายคนมีรายได้ลดลงหรือบางคนไม่มีรายได้ ทำให้ไม่มีเงินเพียงพอสำหรับจ่ายค่าเล่าเรียนให้แก่บุตรหลาน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ภายในครอบครัว

อุดมศึกษาร่วมช่วยเหลือเยียวยาค่าใช้จ่าย

ด้วยผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นี้ หน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานต่างให้ความสำคัญกับแก้ไขปัญหาอย่างเต็มกำลัง ดังเช่นกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานกำกับดูแลสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ได้มีนโยบายให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกำกับของรัฐลดค่าเทอมให้แก่นักศึกษาทุกระดับสูงสุดถึง 50% เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายแก่นักศึกษาและผู้ปกครอง ซึ่งในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ก็ได้ขานรับนโยบายดังกล่าวทันที โดยกำหนดให้นักศึกษาทุกระดับการศึกษาและทุกประเภทมีสิทธิ์ขอรับสิทธิ์ส่วนลดดังกล่าวได้ อีกทั้งยังได้มีการประชุมวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเปิดให้นักศึกษาลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอรับสิทธิ์ส่วนลด ค่าเทอมด้วยเช่นเดียวกัน

สำหรับการลดค่าเทอมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีนั้น ทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดอัตราส่วนลดค่าเทอมและสูตรการคำนวณ ตามแนวทางของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดังนี้ครับ 1. ค่าเทอมไม่เกิน 50,000 บาท ต่อภาคเรียน ลด 50% และ 2. ค่าเทอมตั้งแต่ 50,001-100,000 บาท ต่อภาคเรียน ลด 30% ทั้งนี้สำหรับการลดค่าเทอม 30% นั้น มหาวิทยาลัยคำนวณ ดังนี้ครับ

สมมติว่าค่าเทอมทั้งหมด 80,000 บาท ก็จะลด 50% ของ 50,000 บาทแรกก่อน นั่นคือ 25,000 บาท และส่วนที่เหลืออีก 30,000 บาท นั้นก็จะลด 30% นั่นคือ 9,000 บาท สรุปแล้วนักศึกษาจะจ่ายค่าเทอมเพียงแค่ 34,000 บาท (25,000 + 9,000) จากเดิมที่ต้องจ่ายทั้งหมด 80,000 บาท

เห็นไหมล่ะครับว่าค่าเทอมของนักศึกษานั้นลดลงไปเป็นอย่างมากเลยทีเดียว ซึ่งถือเป็นมาตรการช่วยเหลือเยียวยานักศึกษาและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มีความห่วงใยและพร้อมให้การสนับสนุน ในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งการให้โอกาสทางการศึกษา เพื่อสร้างสรรค์ทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีความรู้ มีคุณภาพ อันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไป


งานประชาสัมพันธ์ฯ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี


ค้นหาบทความ

ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
เผยแพร่ 2021/08/13 14:00 น. - 2021/12/31 23:00 น.

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และคณะนิเทศศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.เหมือนฝัน คงสมแสวง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร.0-3931-9111 แฟกซ์ : 0-3947-1069 อีเมล์ pr.rbru@rbru.ac.th
©2021 RBRU PUBLIC RELATIONS SECTION
POWERED BY : KRITIDECH MONGKOLKIT