ID | RBRU PUBLIC RELATIONS - Official Site

HOME > NEWS > ราชภัฏรำไพฯ ประสานความร่วมมือศาลปกครอง

ราชภัฏรำไพฯ ประสานความร่วมมือศาลปกครอง
อนุพงษ์ กูลนรา

2021/11/09 15:00 น.  🔎 87 Views

ราชภัฏรำไพฯ ประสานความร่วมมือศาลปกครอง จัดโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมาย ผ่านระบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยคณะนิติศาสตร์ ร่วมกับศาลปกครองระยอง จัดโครงการอบรมความรู้ทางกฎหมาย เรื่อง หลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนและหลักการปฏิบัติราชการที่ดี ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สายทิพย์ สุคติพันธ์ อธิบดีศาลปกครองระยอง เป็นประธานเปิดโครงการและวิทยากรบรรยายพิเศษ ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้กล่าวว่า โครงการอบรมให้ความรู้นี้ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่มหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญ เพราะกฎหมายเป็นเรื่องใกล้ตัวประชาชน ดังนั้นมหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จึงมีความคาดหวังว่าการดำเนินงานดังกล่าวนี้จะช่วยอำนวยประโยชน์แก่ประชาชนและนักศึกษาอย่างดียิ่ง แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จะยังคงมีอยู่ การให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยก็ได้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการวิชาการได้อย่างสะดวก รวมทั้งเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้


งานประชาสัมพันธ์ฯ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี


ค้นหาข่าว

ขอแสดงความยินดีกับบุคคลตัวอย่างแห่งปี
เผยแพร่ 2021/10/04 15:00 น. - 2022/01/31 20:00 น.

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมลักษณ์ ระพีแสง ที่ได้รับคัดเลือกเป็น
งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร.0-3931-9111 แฟกซ์ : 0-3947-1069 อีเมล์ pr.rbru@rbru.ac.th
©2021 RBRU PUBLIC RELATIONS SECTION
POWERED BY : KRITIDECH MONGKOLKIT