ID | RBRU PUBLIC RELATIONS - Official Site

HOME > NEWS > มรภ.รำไพพรรณี ยกระดับผู้ประกอบการ STREET FOOD

มรภ.รำไพพรรณี ยกระดับผู้ประกอบการ STREET FOOD
อนุพงษ์ กูลนรา

2021/11/17 15:00 น.  🔎 90 Views

มรภ.รำไพพรรณี ยกระดับผู้ประกอบการ STREET FOOD มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ รับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการผลิตและจำหน่ายอาหาร STREET FOOD สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ STREET FOOD สู่ความเป็นมืออาชีพ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ มิ่มกระโทก รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และรักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการ ณ อาคารภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ STREET FOOD สู่ความเป็นมืออาชีพ เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยยกระดับคุณภาพของผู้ประกอบการร้านอาหาร STREET FOOD ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ทั้งในด้านการคิดค้นสูตรอาหาร การคัดสรรวัตถุดิบ การปรุงอาหาร การตกแต่งอาหาร และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพอาหาร เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งจำเป็นจะต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจไปได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ในการดำเนินงานดังกล่าว มหาวิทยาลัยมีความมุ่งหวังที่จะส่งเสริมการพัฒนาอาหารพื้นบ้านภาคตะวันออก ให้เป็นอาหารที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเพิ่มมากขึ้น โดยเน้นการนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นผสานกับภูมิปัญญาชุมชน เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่อาหารพื้นบ้านต่อไป


งานประชาสัมพันธ์ฯ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี


ค้นหาข่าว

ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
เผยแพร่ 2021/08/13 14:00 น. - 2021/12/31 23:00 น.

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และคณะนิเทศศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.เหมือนฝัน คงสมแสวง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร.0-3931-9111 แฟกซ์ : 0-3947-1069 อีเมล์ pr.rbru@rbru.ac.th
©2021 RBRU PUBLIC RELATIONS SECTION
POWERED BY : KRITIDECH MONGKOLKIT