ID | RBRU PUBLIC RELATIONS - Official Site

HOME > NEWS > ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2564

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2564
อนุพงษ์ กูลนรา

2021/11/22 16:00 น.  🔎 43 Views

มรภ.ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2564 เล็งนำโมเดลการจัดการศึกษาในสถานการณ์โควิด-19 เป็นแนวทางการจัดการศึกษาโฉมใหม่

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2564 ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุม ในการนี้ผู้ทรงคุณวุฒิในกรรมสภาวิชาการได้เสนอให้มหาวิทยาลัยทดลองดำเนินการจัดการศึกษาลักษณะผสมผสานระหว่างการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนและการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยปรับปรุงหรือประยุกต์จากการจัดการศึกษาในสถานการณ์โควิด-19 มาเป็นแนวทางในการพัฒนาด้านการจัดการศึกษา ซึ่งจะเป็นแนวทางการจัดการศึกษาตามสภาพสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงไป ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม รักษาราชการแทนอธิการบดี ในฐานะประธานที่ประชุม ได้กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยไม่นิ่งนอนใจกับสถานการณ์ทางสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะในด้านการจัดการศึกษา ซึ่ง ณ ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยได้มีการศึกษาข้อมูลและรายละเอียดสำหรับการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ ทั้งในด้านหลักสูตร และรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เพื่อรองรับความต้องการของผู้เรียน รวมทั้งเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จะเข้ามามีส่วนช่วยในการดำเนินการจัดการศึกษาให้มีความคล่องตัว เข้าถึงผู้รับบริการ และเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษา


งานประชาสัมพันธ์ฯ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี


ค้นหาข่าว

ขอแสดงความยินดีกับบุคคลตัวอย่างแห่งปี
เผยแพร่ 2021/10/04 15:00 น. - 2022/01/31 20:00 น.

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมลักษณ์ ระพีแสง ที่ได้รับคัดเลือกเป็น
งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร.0-3931-9111 แฟกซ์ : 0-3947-1069 อีเมล์ pr.rbru@rbru.ac.th
©2021 RBRU PUBLIC RELATIONS SECTION
POWERED BY : KRITIDECH MONGKOLKIT