ID | RBRU PUBLIC RELATIONS - Official Site

HOME > NEWS > มรภ.รำไพ ประชุมเชิงปฏิบัติการ BCG กับกระทรวง อว.

มรภ.รำไพ ประชุมเชิงปฏิบัติการ BCG กับกระทรวง อว.
พีรพัฒน์ กิจนิยม

2022/08/22 09:00 น.  🔎 59 Views 🖨️

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ให้การต้อนรับทีมงานจาก สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ในการเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG ณ ห้องประชุมลานสน ชั้น 7

09.30 น. (22 ส.ค. 65) ณ ห้องประชุมลานสน ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 36) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาภาพร บุญมี ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมคณะทำงานจากสำนักบริการวิชาการ ให้การต้อนรับนางสาวนุชนภา รื่นอบเชย ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการอุดมศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พร้อมทีมงาน ในการเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG ตามโครงการที่ทางคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสู่ตำบล กำหนดลงพื้นที่โครงการในจังหวัดจันทบุรี

ทางสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบ จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนและกำหนดแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการด้าน BCG ของชุมชนให้ออกสู่ตลาดอย่างเป็นระบบและยั่งยืน พัฒนา U2T Market Place Platforn เพื่อเป็นตลาดขายผลิตภัณฑ์ รวมถึงการวางแผนเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลชุมชนขนาดใหญ่ ให้มีความสมบูรณ์ รองรับการดำเนินงานที่หลากหลายในอนาคตมากยิ่งขึ้น


งานประชาสัมพันธ์ฯ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี


ค้นหาข่าว

รณรงค์สวมหมวกนิรภัยและวินัยจราจร
เผยแพร่ 2022/07/21 07:00 น. - 2023/01/31 23:00 น.

สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด โดยยึดหลัก จอดรถให้ถูกที่ ไม่ขับขี่ย้อนศร ไม่จอดซ้อนคัน ป้องกันล็อกรถ ด้วยความห่วงใยจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร.0-3931-9111 แฟกซ์ : 0-3947-1069 อีเมล์ pr.rbru@rbru.ac.th
©2022 RBRU PUBLIC RELATIONS SERVICE
POWERED BY : KRITIDECH MONGKOLKIT