จดหมายข่าวรำไพพรรณี
  RBRU NEWSLETTER   |   NO.521   ■   JULY 2022
งานบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 
■ กิจกรรมวันไหว้ครูโรงเรียนสาธิตฯ ประจำปีการศึกษา 65
22 ก.ค. 2565 09:00 น.   |   หอประชุมสิริรำไพพรรณี อาคาร 36
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดกิจกรรมวันไหว้ครูให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อส่งเสริมการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ และการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ เพชรศรี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต
(22 ก.ค. 65) ณ หอประชุมสิริรำไพพรรณี อาคาร 36 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดกิจกรรมวันไหว้ครูให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ เพชรศรี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต ฯ ให้เกียรติเป็นประธาน และกล่าวให้โอวาสกับนักเรียนทุกระดับชั้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ และการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ เพชรศรี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต ฯ กล่าวว่า ทางโรงเรียนสาธิตฯ มีการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับมารตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในโรงเรียน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษายังโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้มีการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมผ่านการเรียนการสอน รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน เพื่อพัฒนาทักษะที่สำคัญต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตต่อไป

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้มาตรการ COVID-19 เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครู อาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน
 
ข่าว : พีรพัฒน์ กิจนิยม / งานบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 
 
งานบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
General Administration Division, Office of the President, Rambhai Barni Rajabhat University
41 M.5 Tachang, Muang, Chanthaburi Thailand 22000     ✆ 0-3931-9111 ext.0     ✉ saraban@rbru.ac.th   https://pr.rbru.ac.th