INDEX | RBRU PUBLIC RELATIONS - Official Site

ข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นหาข่าว

แสดงความยินดีกับ นางสาวศศิธร  จันทสิทธิ์
เผยแพร่ 2022/05/25 10:00 น. - 2023/05/25 10:00 น.

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวศศิธร จันทสิทธิ์ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นเด็กและเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช 2565 โดย กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565
 

งานบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร.0-3931-9111 แฟกซ์ : 0-3947-1069 อีเมล์ saraban@rbru.ac.th
©2023 RBRU PUBLIC RELATIONS SERVICE
POWERED BY : KRITIDECH MONGKOLKIT