ABOUTUS | RBRU PUBLIC RELATIONS - Official Site
ประชาสัมพันธ์ : รวดเร็ว ฉับไว ใส่ใจบริการ

หน่วยสนับสนุนการสื่อสารภายในมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพรวดเร็วในการปฏิบัติงาน โดยใช้ระบบสารสนเทศนำร่อง ตามนโยบาย Smart Local University เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างการรับรู้อย่างทันท่วงที ทำหน้าที่บริหารจัดการด้านงานสื่อสารทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมที่สอดคล้องกับการดำเนินงานตามพันธกิจ เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยที่มีต่อทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคสังคม ท้องถิ่นการศึกษา และสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนหน่วยงานหรือองค์กรอื่น ๆ ในทุกภาคส่วน เพื่อสนับสนุนพันธกิจและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามเป้าประสงค์

ประชาสัมพันธ์ อยู่ภายใต้งานบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี แบ่งออกเป็น 2 งานหลัก
  1. ประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร (Internal Public Relations)
  2. ประชาสัมพันธ์ภายนอกองค์กร (External Public Relations)

ทำหน้าที่บริหารจัดการ วางแผนประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร ตลอดจนสร้างสรรค์กิจกรรมรณรงค์ต่าง ๆ (PR Campaign) ให้สอดคล้องกับพันธกิจ และดำเนินการถ่ายทอดกิจกรรมเหล่านั้นผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ อันเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยไปสู่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ไปจนถึงภาคประชาชน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี เสริมสร้างสัมพันธภาพทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

วิสัยทัศน์

เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามเป้าประสงค์ ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี โดยสร้างระบบการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกให้มีประสิทธิภาพ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับทุกภาคส่วนให้ถูกต้องเหมาะสมยิ่งขึ้น ตลอดจนเพิ่มบทบาทภารกิจด้านงานเครือข่ายความร่วมมือ และกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม

หน้าที่ความรับผิดชอบ

สนับสนุนด้านการสื่อสารองค์กร การประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมสังคม โดยเน้นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อมวลชนทุกประเภทและสื่อเทคโนโลยี เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายและสาธารณชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารกิจกรรมของสถาบันอย่างต่อเนื่องและทันเหตุการณ์ อันจะส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นในการให้บริการด้านต่าง ๆ ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่มหาวิทยาลัย

โครงสร้างและบุคลากร

ช่องทางติดต่อ

งานบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร.0-3931-9111 ต่อ 0 แฟกซ์ : 0-3947-1069 อีเมล์ : saraban@rbru.ac.th

แนะนำ-ติชม

งานบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร.0-3931-9111 แฟกซ์ : 0-3947-1069 อีเมล์ saraban@rbru.ac.th
©2023 RBRU PUBLIC RELATIONS SERVICE
POWERED BY : KRITIDECH MONGKOLKIT