ID | RBRU PUBLIC RELATIONS - Official Site

HOME > NEWS > ประชุมคณาจารย์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2565

ประชุมคณาจารย์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2565
อนุพงษ์ กูลนรา

2022/05/26 17:00 น.  🔎 108 Views 🖨️

ประชุมคณาจารย์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประชุมคณาจารย์มหาวิทยาลัย ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดี เป็นประธาน

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2565 ซึ่งกำหนดในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 โดยมีประเด็นการประชุมในด้านมาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 การจัดการเรียนการสอน การบริการด้านการศึกษา งานกิจการนักศึกษา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา


งานประชาสัมพันธ์ฯ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี


ค้นหาข่าว

ขอแสดงความยินดี
เผยแพร่ 2022/08/24 11:00 น. - 2022/12/31 23:00 น.

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สรศักดิ์ นาคเอี่ยม ในโอกาสได้รับพิจาณาคัดเลือกเป็น "นักวิจัยดีเด่น" ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 The 4th ICRU International Conference on New World Sustainable Development (IWSD) 2022 

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร.0-3931-9111 แฟกซ์ : 0-3947-1069 อีเมล์ pr.rbru@rbru.ac.th
©2022 RBRU PUBLIC RELATIONS SERVICE
POWERED BY : KRITIDECH MONGKOLKIT