ID | RBRU PUBLIC RELATIONS - Official Site

HOME > NEWS > พิธีไหว้ครูวิ่งโป่งลาน นักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565

พิธีไหว้ครูวิ่งโป่งลาน นักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565
ณพล วงศ์ชัย

2022/11/20 09:00 น.  🔎 37 Views 🖨️

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดพิธีไหว้ครู วิ่งโป่งลาน นักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อสืบสานประเพณีไหว้ครู และเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง

20 พฤศจิกายน 2565 (09.00 น.) ณ หอประชุมสิริรำไพพรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นประธานในพิธีไหว้ครูภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งจัดโดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาภาคพิเศษทุกสาขาวิชาเข้าร่วมพิธี

สำหรับพิธีไหว้ครูภาคพิเศษประจำปีการศึกษา 2565 เริ่มด้วยพระสงฆ์อาราธนาศีล คณะผู้บริหารถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ประธานในพิธีการเจิมหนังสือ นักศึกษาทุกสาขาวิชาถวายพานไหว้ครู และอธิการบดีกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา

จากนั้นเวลา 13.00 น. ณ ศาลพ่อปู่โป่งลาน มีประเพณีวิ่งโป่งลานนักศึกษาภาคพิเศษประจำปี 2565 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย กิจเกษาเจริญ รองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษา ให้เกียรติกล่าวโอวาทแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้าร่วมพิธี ซึ่งประเพณีการวิ่งโป่งลานนี้เป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติกันมาสำหรับนักศึกษาทุกรุ่น โดยที่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จะทำการวิ่งตามเส้นทางที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง รวมทั้งเป็นการให้นักศึกษาใหม่สำรวจเส้นทางภายในมหาวิทยาลัยอีกด้วย


งานบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี


ค้นหาข่าว

ร่วมส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาของมหาวิทยาลัย
เผยแพร่ 2023/01/09 10:00 น. - 2023/01/31 23:00 น.

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอร่วมส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาของมหาวิทยาลัย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 48 "ดอกจาน บ้านเชียงเกมส์" ระหว่างวันที่ 21 - 30 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

งานบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร.0-3931-9111 แฟกซ์ : 0-3947-1069 อีเมล์ saraban@rbru.ac.th
©2023 RBRU PUBLIC RELATIONS SERVICE
POWERED BY : KRITIDECH MONGKOLKIT