ID | RBRU PUBLIC RELATIONS - Official Site

HOME > NEWS > U2T for BCG Market

U2T for BCG Market
ณพล วงศ์ชัย

2022/10/10 16:00 น.  🔎 92 Views 🖨️

ราชภัฎรำไพพรรณีจัดมหกรรมแสดงสินค้า U2T for BCG Market ส่งเสริมการตลาดสินค้าและบริการชุมชน นำของดี ของเด่น 46 ชุมชน พร้อมสาธิตและจำหน่ายสร้างรายได้ สร้างความเข้มแข็งชุมชน

10 ตุลาคม (16.30 น.) ณ คอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์การค้า Central Chanthaburi นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมแสดงสินค้า U2T for BCG Market by Rambhai Barni Rajabhat University” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีให้การต้อนรับ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาภาพร บุญมี ผู้ช่วยอธิการบดีกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

ในส่วนของการจัดโครงการดังกล่าว กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด จำนวน 46 ตำบล แบ่งเป็น จังหวัดจันทบุรี จำนวน 35 ตำบล และจังหวัดตราด จำนวน 11 ตำบล ดำเนินการในระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 2565 โดยการจ้างงานประชาชนทั่วไป และบัณฑิตจบใหม่ จำนวน 215 อัตรา เพื่อดำเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นการพัฒนา ส่งเสริม และผลักดันเศรษฐกิจ BCG ของพื้นที่อย่างต่อเนื่อง พัฒนาส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการของชุมชนออกสู่ตลาดอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ซึ่งภายหลังดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการเรียบร้อยแล้ว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลประสานงานโครงการดังกล่าว จึงได้จัดงาน “มหกรรมแสดงสินค้า U2T for BCG Market by Rambhai Barni Rajabhat University”ในครั้งนี้ขึ้น ในระหว่างวันที่ 10 – 11 ตุลาคม 2565 เพื่อส่งเสริมการตลาดสินค้าและบริการชุมชน ภายใต้ U2T for BCG จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชน ของดี ของเด่น และบริการ จาก 46 ตำบล


งานประชาสัมพันธ์ฯ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี


ค้นหาข่าว

แสดงความยินดีกับ นางสาวศศิธร  จันทสิทธิ์
เผยแพร่ 2022/05/25 10:00 น. - 2023/05/25 10:00 น.

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวศศิธร จันทสิทธิ์ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นเด็กและเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช 2565 โดย กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565
 

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร.0-3931-9111 แฟกซ์ : 0-3947-1069 อีเมล์ pr.rbru@rbru.ac.th
©2022 RBRU PUBLIC RELATIONS SERVICE
POWERED BY : KRITIDECH MONGKOLKIT